Hišni red Doma krajanov Čatež ob Savi

Vsi uporabniki in obiskovalci Doma krajanov Čatež ob Savi so dolžni spoštovati hišni red in se obvezujejo, da bodo s prostori ravnali ter skrbeli zanje kot dober gospodar.
 1. Prostori Doma krajanov Čatež ob Savi so namenjeni kulturnim in drugim javnim prireditvam, srečanjem … 
 2. Vstop v prostore Doma krajanov Čatež ob Savi je dovoljen članom društev, skrbniku, svetnikom KS Čatež ob Savi, najemnikom, ki si pridobijo dovoljenje za najem, ter obiskovalcem prireditev, ki se odvijajo v prostorih Doma krajanov Čatež ob Savi. 
 3. Vsak uporabnik Doma krajanov je dolžan svojo prisotnost zabeležiti z vpisom na evidenčni list, ki se nahaja v prostorih Doma krajanov. 
 4. V prostorih Doma krajanov Čatež ob Savi je prepovedano kaditi, popivati in razgrajati. Ravno tako je prepovedano premikanje inventarja brez vednosti oziroma dovoljenja skrbnika. 
 5. V prostorih Doma krajanov je potrebno vzdrževati red in čistočo. Po vsaki uporabi je najemnik dolžan prostore pustiti urejene in čiste, razen če je s skrbnikom doma glede čiščenja dogovorjeno drugače. 
 6. Za čiščenje in drugo vzdrževanje prostorov skrbi skrbnik oz. KS Čatež ob Savi. 
 7. V kolikor se ugotovi poškodovanje prostorov ali inventarja, odtujitev predmetov iz prostorov ali druge nepravilnosti, je le-to potrebno v najkrajšem času sporočiti skrbniku doma. Vse posebnosti nastale v času najema se zabeležijo v zvezek »Evidenca uporabe Doma krajanov Čatež ob Savi«. 
 8. V kolikor je v prostoru, na opremi ali inventarju nastala škoda zaradi malomarnosti, jo mora najemnik odpraviti oziroma poravnati stroške v zvezi z odpravo škode. 
 9. Najemnik prostora je odgovoren za dogajanje v prostorih in pred zgradbo Doma krajanov Čatež ob Savi. 
 10. Uporabljati je dovoljeno le prostore, ki so določeni v pogodbi o najemu prostorov. 
 11. Skrbnik Doma krajanov Čatež ob Savi skrbi za:
  - predajo Doma krajanov Čatež ob Savi najemniku,
  - predajo in prevzem ključev Doma krajanov Čatež ob Savi najemniku,
  - ogrevanje v zimskem času oziroma glede na vremenske razmere,
  - prezračevanje prostora pred oddajo v najem,
  - občasno prisotnost v času prireditve. 
 12. Vsi uporabniki so v primeru požara ali druge nesreče dolžni ravnati v skladu s požarnim redom in drugimi ukrepi za zaščito obiskovalcev in objekta ter upoštevati navodila skrbnika doma. 
 13. Ukrepi ob kršitvah hišnega reda:
  - najemnika se opomni naj se kršitev preneha,
  - v primeru grobega kršenja hišnega reda se prireditev takoj prekine,
  - osebi, ki se ni držala pravil hišnega reda, se v bodoče prostora ne izda v najem.
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti