Pravilnik o uporabi Doma krajanov Čatež ob Savi

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S pravilnikom o uporabi Doma krajanov se urejajo način in pogoji oddajanja dvorane s pripadajočimi prostori in inventarjem v Domu krajanov.
Lastnik in upravljalec Doma krajanov je krajevna skupnost Čatež ob Savi.
Dom krajanov lahko koristi fizična ali pravna oseba.
Svet KS Čatež ob Savi sprejme sklep, kateri prostori se lahko koristijo za določene dejavnosti in katero društvo jih lahko koristi za svojo redno dejavnost.
Svet KS Čatež ob Savi imenuje gospodarja Doma krajanov na predlog predsednika sveta KS Čatež ob Savi, ki  dela v skladu s tem pravilnikom, hišnim redom in po navodilih tajništva KS Čatež ob Savi oz. predsednika Sveta KS Čatež ob Savi.
Vsako društvo, ki prostore Doma krajanov koristi za izvajanje svoje dejavnosti, določi predstavnika društva, ki Svetu KS Čatež ob Savi, tajništvu in predsedniku Sveta KS Čatež ob Savi poroča o problematiki glede koriščenja Doma krajanov oz. podaja predloge k boljšemu in hitrejšemu reševanju težav.

UPORABA DOMA KRAJANOV

2. člen
V uporabo se izdajajo dvorana, sanitarije in kuhinja Doma krajanov.
Za uporabo Doma krajanov in pripadajočih prostorov je potrebno predhodno soglasje upravljavca Doma krajanov.
V primeru uporabe dvorane, pripadajočih prostorov oz. inventarja se z najemnikom sklene pisni dogovor. Brez pisnega dogovora o dodelitvi prostorov in inventarja nima nihče pravice koriščenja, niti zadrževanja v Domu krajanov. Predsednik Sveta KS Čatež ob Savi s podpisom na pisni dogovor poda soglasje za najem dvorane, pripadajočih prostorov in inventarja. Po podpisu dogovora in s soglasjem predsednika Sveta KS Čatež ob Savi, prejme uporabnik ključe prostorov, ki jih uporablja. Pisni dogovor uporabnik podpiše v prostorih tajništva KS Čatež ob Savi, kjer se hrani dvojnik.
3. člen
Na podlagi danega soglasja se za uporabo Doma krajanov izda račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 15 dni od njegove izdaje.
4. člen
Denar od prejetih plačil uporabe se uporablja namensko za vzdrževanje Doma krajanov Čatež ob Savi ter za tekoče stroške obratovanja (elektrika, ogrevanje, dimnikarske storitve, voda, komunala, zavarovanje objekta …)
5. člen
Prednost pri uporabi Doma krajanov imajo društva, ki delujejo v okviru KS Čatež ob Savi. Društva morajo konec leta oziroma v začetku naslednjega leta na KS Čatež ob Savi predložiti koledar predvidenih prireditev oziroma datume načrtovanih dejavnosti, ki jih nameravajo izvajati v prostorih Doma krajanov. Tajništvo KS Čatež ob Savi vodi in tekoče usklajuje načrtovanozasedenost Doma krajanov.
Za dneve, ko je predvidena prireditev po koledarju društev, najem Doma krajanov s strani drugih najemnikov ni mogoč.

UPORABA PROSTOROV ZA DRUŠTVA, KI DELUJEJO V OKVIRU KS ČATEŽ OB SAVI

6. člen
Prostore Doma krajanov za svoje potrebe uporabljajo KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, Športno društvo Čatež ob Savi, Turistično društvo … in druga društva, ki delujejo v okviru KS Čatež ob Savi in so oproščena plačila uporabe prostorov. Po predhodnem dogovoru z društvi se poravna del stroškov ogrevanja in elektrike. Uporabniki – vsa društva, so dolžni prostore, ki jih uporabljajo, za sabo počistiti. Prav tako so uporabniki odgovorni za obnašanje in početje svojih članov in obiskovalcev, ki mora biti v skladu s hišnim redom.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA DOMA KRAJANOV ČATEŽ OB SAVI

7. člen
Uporabniki so dolžni v času uporabe vzdrževati red in disciplino, varovati opremo, upoštevati požarne in druge varnostne ukrepe ter pri tem upoštevati hišni red in navodila skrbnika.
8. člen
Vsak uporabnik je dolžan:
  • svojo prisotnost evidentirati z vpisom na evidenčni list, ki se nahaja v prostorih Doma krajanov,
  • najete prostore uporabljati v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi o najemu,
  • poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev,
  • skrbniku ali upravljalcu prijaviti morebitne poškodbe ali odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani najemnika/uporabnika, jih je le ta dolžan odpraviti oziroma poravnati vso nastalo škodo,
  • upoštevati ukrepe požarne varnosti in se držati navodil o požarni varnosti, ki so izobešena v Domu krajanov na za to predvidenih mestih,
  • upoštevati in spoštovati hišni red,
  • prostore zapustiti v enakem stanju kot jih je prevzel,
  • sam pripraviti vse prostore, ki jih potrebuje za izvedbo prireditve/dogodka in po končani prireditvi pospraviti za seboj ali plačati stroške priprave in čiščenja. 
Ta hišni red je bil sprejet na 4. redni seji KS Čatež ob Savi, 11. 6. 2019 in začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Alojz Škrabl
predsednik KS Čatež ob Savi


 
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti